Poslijediplomski specijalistički studij "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU" upisao je četvrtu generacija polaznika u ak. god. 2016./2017.

Poslijediplomski specijalistički studij "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU" na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu upisao je četvrtu generacija polaznika u ak. god. 2016./2017. Predavanja, seminari i radionice započeli su 4. studenog 2016., a tijekom godine izvodit će se sljedeći kolegiji na ovoj sveučilišnoj specijalizaciji:

- Politička prilagodba: odlučivanje, pregovaranje i lobiranje u EU,

- Proces stvaranja javnih politika u kontekstu EU, 

- Ekonomska i monetarna politika EU,

- Pravo Europske unije i europski fondovi,

- Uvod u kohezijsku politiku Europske unije,

- Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija (proseminar I.),

- Programi i fondovi EU u obrazovanju i znanosti,

- Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova (proseminar II.),

- Informiranje i komuniciranje o projektima EU,

- Strukturni fondovi u Hrvatskoj: malo i srednje poduzetništvo i infrastruktura,

- Izgradnja kapaciteta za korištenje fondova i programa EU,

- Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu.

Nastavu na kolegijima izvode sveučilišni nastavnici Sveučilišta u Zagrebu, brojni vanjski suradnici i gostujući predavači. Semiinare i radionice izvode konzultanti s dugogodišnjim iskustvom u upravljanju europskim projektima.