Započeli su kolegiji zimskoga semestra ak. god. 2015./2016. - treće generacije poslijediplomskog specijalističkog studija "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU"

U ak. god. 2015./2016. poslijediplomski specijalistički studij "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU" upisala je treća generacija polaznika. Tijekom zimskog semestra izvode se kolegiji:

- Politička prilagodba: odlučivanje, pregovaranje i lobiranje u EU,

- Proces stvaranja javnih politika u kontekstu EU, 

- Uvod u kohezijsku politiku Europske unije,

- Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija,

- Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva. 

Nastavu na kolegijima izvode sveučilišni nastavnici Sveučilišta u Zagrebu, brojni vanjski suradnici i gostujući predavači.