U okviru Centra realiziran je projekt Politički sustav Europske unije, europska politika i europeizacija Hrvatske

U okviru projekta istraživao se razvoj političkog sustava Europske unije, kakav se razvija nakon Lisabonskog ugovora, te interakcija političkog sustava Europske unije, kao sustava sui generis, s političkim sustavima država članica.

 

U okviru toga posebna je pozornost posvećena utjecaju razvoja političkog sustava EU na hrvatsku politiku i na razvoj hrvatskoga političkog sustava. U tom kontekstu glavno je težište na istraživanju procesa europeizacije političkih sustava i posebno hrvatskoga političkog sustava, sa stajališta najnovijih dostignuća discipline europskih studija koja se razvija u Europi od 1950. godine.

 

Stoga se u znanstvenim istraživanjima koriste dostignuća komparativne politike u Europi, koja je razradila pojam i metodologiju europeizacije, pod kojom se podrazumijeva proces preorijentacije smjera i oblika politike, pri kojem političke i ekonomske dinamike EU postaju dio organizacijske logike nacionalnih politika i kreiranja politike.

 

Ovaj projekt jedan je od sedam projekta koji su realizirani unutar programa „Europski studiji i politički razvoj Hrvatske: multidisciplinarni pristup”. Više informacija na: [z] projekti MZOŠ

 

 

Znanstveno istraživački program sadrži nekoliko tematskih cjelina:


1. Evolucija političkog sustava EU od Ugovora

Evolucija političkog sustava EU od Ugovora iz Maastrichta do Lisabonskog ugovora (2007.) i politološke inovacije u institucijama, akterima, vrijednostima i procesima;


2. Komparativna analiza političkih sustava starih država članica

Komparativna analiza političkih sustava starih država članica i analiza učinaka "europeizacije" na te sustave;


3. Komparativna analiza političkih sustava novih država članica

Komparativna analiza političkih sustava novih država članica i analiza učinaka "europeizacije" na te sustave;


4. Komparativna analiza političkih sustava država kandidatkinja

Komparativna analiza političkih sustava država kandidatkinja i analiza učinaka europeizacije na te sustave;


5. Istraživanje evolucije i prerastanja modela vlasti

Istraživanje evolucije i prerastanja modela vlasti (Government model) u model vladavine (Governance model);


6. Studija slučaja europeizacije klasičnih pojmova političke znanosti

Studija slučaja europeizacije klasičnih pojmova političke znanosti, kao što su demokracija, participacija, politička korupcija, suverenitet, supsidijarnost, federalizacija, regionalizacija, konsenzualizacija itd.


7. Komparativna analiza tzv. neuralgičnih točaka

Komparativna analiza tzv. "neuralgičnih točaka" europeizacije, npr. promjena političkih institucija, procedura, političkih interesa vrijednosti;


8. Analiza mogućih učinaka europeizacije na hrvatsku politiku

Analiza mogućih učinaka "europeizacije" na hrvatsku politiku i politički sustav i, obrnuto, mogući utjecaj hrvatske političke teorije i prakse na evoluciju političkog sustava EU.